Ochrana osobních údajů

Kontakt na pověřence:
EDEFI s.r.o.
odpovědná osoba pověřence je:
Petr Gondek
e-mail: legislativa@edefi.cz
tel. +420 775 727 755

Informační memorandum o zpracování osobních údajů.

Tyto informace jsou o zpracování osobních údajů. Poskytují informace dle Nařízení (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a místních zákonů.  
Vážíme si spolupráce a důvěry se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a proto při jejich zpracování dbáme na jejich bezpečnost, nezpracováváme více osobních údajů, než je nezbytně nutné a uchováváme je po nezbytně nutnou dobu. V následujícím textu najdete pravidla, podle kterých se řídíme, důvody, pro jaké účely zpracováváme osobní údaje, jak k osobním údajům přistupujeme a kdo k Vaším osobním údajům má přístup. 
 

Kdo je správcem Vašich osobních údajů? 

Správcem Vaším osobních údajů je Základní škola a mateřská škola Hlučín – Bobrovníky, příspěvková organizace,
Lesní 174/14, 748 01 Hlučín-Bobrovníky
IČO: 75027143
Správce je také vlastníkem a provozovatelem domény „zsbobrovniky.cz“.


Kde nás najdete a jak nás kontaktujete?


Sídlo je výše uvedeno, kontaktovat nás můžete prostřednictvím formuláře na webových stránkách https://zsbobrovniky.cz/cs/kde-nas-najdete#no-back nebo email: sekretariat@zsbobrovniky.cz.


Důležité pojmy dle GDPR


Správce, v tomto případě Základní škola a mateřská škola Hlučín – Bobrovníky, příspěvková organizace,
Lesní 174/14, 748 01 Hlučín-Bobrovníky ,IČO: 75027143 je subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za ně. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
Zpracovatel, fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.


Hlavní provozovna, a) v případě správce s provozovnami ve více než jednom členském státě místo, kde se nachází jeho ústřední správa v Unii, ledaže jsou rozhodnutí o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů přijímána v jiné provozovně správce v Unii a tato jiná provozovna má pravomoc vymáhat provádění těchto rozhodnutí, přičemž v takovém případě je za hlavní provozovnu považována provozovna, která tato rozhodnutí přijala; b) v případě zpracovatele s provozovnami ve více než jednom členském státě místo, kde se nachází jeho ústřední správa v Unii, nebo pokud zpracovatel nemá v Unii žádnou ústřední správu, pak ta provozovna zpracovatele v Unii, kde probíhají hlavní činnosti zpracování v souvislosti s činnostmi provozovny zpracovatele, v rozsahu, v jakém se na zpracovatele vztahují specifické povinnosti podle tohoto nařízení.


Osobní údaj, veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen "subjekt údajů"); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Zpracování, jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.


Profilování, jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.


Evidence, jakýkoliv strukturovaný soubor osobních údajů přístupných podle zvláštních kritérií, ať již je centralizovaný, decentralizovaný, nebo rozdělený podle funkčního či zeměpisného hlediska.


Služba informační společnosti, služba ve smyslu čl. 1 odst. 1 písm. b) směrnice (EU) 2015/1535 (19).


Dozorový úřad, nezávislý orgán veřejné moci zřízený členským státem.
Zásady zpracování
- Osobní údaje jsou zpracovávány korektně, zákonným a transparentním způsobem pro konkrétní výslovně vyjádřené účely.
- Osobní údaje jsou zpracovány v přiměřené, relevantní a omezené míře ve vztahu k účelu, ke kterému jsou zpracovány.
- Jsou přijata opatření, aby osobní údaje byly přesné a v případě potřeby aktualizované.
- Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou ve vztahu ke konkrétnímu účelu zpracování.
- Zpracování osobních údajů je zabezpečeno adekvátním způsobem přiměřené účelu zpracování, tak aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem rizikům včetně zavedení dostatečných organizačních a technických opatření, tak aby byla zachována integrita a důvěrnost.
- Srozumitelně informujeme o zpracování vašich osobních údajů
 

Jakým způsobem Vaše osobní údaje zpracováváme?
 

Společnost zpracovává osobní údaje manuálně ve formě, v jaké nám je subjekty poskytují.
Nedochází k automatizovanému vyhodnocování ani profilování.
Osobní údaje mohou být zpřístupněny oprávněným zaměstnancům správce, pokud je to nezbytné k plnění smluvního vztahu a pokud je to nezbytně nutné k plnění jejich pracovních a smluvních a zákonných povinností, a to vždy jen v nezbytném a omezeném množství.
Osobní údaje mohou být zpřístupněny zpracovatelům, s nimiž má správce uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů a případně dalším osobám v souladu se zákonem a nařízením EU.
Zpracování osobních údajů je zabezpečeno adekvátním způsobem přiměřeně účelu zpracování, tak aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem rizikům včetně zavedení dostatečných organizačních a technických opatření, tak aby byla zachována integrita a důvěrnost.

Jaké osobní údaje zpracováváme?
 

Jako Správce zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. Jde o údaje poskytnuté vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, zaslané e-mailem, nebo telefonem. 
Jde zejména o jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon, případně další údaje vzešlé z komunikace. 
Škola dále zpracovává osobní údaje na základě zákona 561/2004Sb. Školský zákon. Jedná se o údaje z evidence obyvatel, údaje o trvalém pobytu, evidence žáka.
Škola zpracovává zákonné údaje o svých zaměstnancích, archivace vychází ze zákonných požadavků zdravotního a sociálního pojištění.

Co jsou „cookies“


Správce na svých internetových stránkách používá „cookies“, které se ukládají na počítači návštěvníka a automaticky jej při další návštěvě poznají. Cookies umožňují například přizpůsobit webové stránky zájmům subjektu údajů nebo uložit uživatelské jméno, které pak nemusí být znovu pokaždé zadáváno. V případě, že subjekt údajů nechce, aby byl jeho počítač rozpoznán, je nutno upravit nastavení internetového prohlížeče takovým způsobem, aby došlo k odstranění cookies z pevného disku počítače, cookies zablokovat nebo nastavit upozornění před uložením cookie. Analytické a marketingové cookies používáme až po souhlasu ze strany návštěvníka stránek.
Název    Expirace    Funkce
SSESS<ID>    1 měsíc    Pokud jste na těchto webových stránkách přihlášeni, je k identifikaci a připojení vašeho prohlížeče k vašemu uživatelskému účtu na serveru těchto webových stránek vyžadován soubor session cookie.
cookiesjsr    1 rok    Když jste poprvé navštívili tyto webové stránky, byli jste požádáni o souhlas s používáním několika služeb (včetně služeb třetích stran), které vyžadují ukládání údajů do vašeho prohlížeče (soubory cookie, místní úložiště). Vaše rozhodnutí o každé službě (povolit, zamítnout) se ukládá do tohoto souboru cookie a je znovu použito při každé návštěvě těchto webových stránek.
apbct_antibot    relace    Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je pro webové stránky výhodné, aby mohly podávat validní zprávy o používání svých webových stránek.
apbct_cookies_test    relace    Používá se za účelem detekce spamu a zlepšení zabezpečení webových stránek.
apbct_prev_referer     relace    Používá se na webových stránkách k identifikaci a eliminaci spamu v komentářích na webových stránkách.
apbct_timestamp    relace    Slouží k prevenci spamu na našich komentářích a formulářích a funguje jako kompletní antispamové řešení a firewall pro tento web.
ct_check_js    relace    Slouží k detekci spamu a zlepšení zabezpečení webových stránek.
ct_fkp_timestamp    relace    Slouží k detekci spamu a zlepšení zabezpečení webových stránek.
ct_has_scrolled    relace    Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty.
ct_pointer_data    relace    Slouží k detekci spamu a zlepšení zabezpečení webových stránek.
ct_ps_timestamp    relace    Slouží k detekci spamu a zlepšení zabezpečení webových stránek.
ct_sfw_pass_key    relace    Používá se na webových stránkách k identifikaci a eliminaci spamu v komentářích na webových stránkách.
ct_timezone    relace    Slouží k detekci spamu a zlepšení zabezpečení webových stránek.
 

Kamerový systém?

Škola neprovozuje kamerový systém v budově. 
 

Kdo další zpracovává Vaše osobní údaje?

Organizace nepředává osobní údaje s výjimkou zákonem stanovených zpracování.
Organizace využívá těchto zpracovatelů:
proskoly.cz
didakta.cz

Jaká máte práva a povinnosti v souvislosti se zpracováním osobních údajů?


Subjekt je povinen správci poskytnout pouze pravdivé a přesné osobní údaje a informovat o jejich změně. 
Subjekt je povinen správci poskytnout ověření poskytnutých údajů.
Subjekt má práva od správce požadovat přístup k jeho osobním údajům.
Subjekt má právo na opravu poskytnutých osobních údajů.
Subjekt má právo na výmaz poskytnutých osobních údajů.
Subjekt má právo na omezení zpracování osobních údajů.
Subjekt údajů má právo na přenositelnost údajů.
Subjekt údajů má právo vznést námitku.
Pokud je ke zpracování osobních údajů nutný souhlas subjektu, může jej tento kdykoli odvolat, dle pravidel uvedených níže.
Svá práva může subjekt uplatnit:
E-mailem: legislativa@edefi.cz z jehož byl souhlas poskytnut nebo byl zadán při registraci a je ve správě žadatele. Může být požadováno případné další ověření identity žadatele.
Poštovní zásilkou (podpis musí být úředně ověřen).
Subjekt údajů (uživatel), má právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domnívá, že zpracováním osobních údajů spolkem dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu – Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk.Sochora 27, 170 00 Praha, posta@uoou.cz
 

Povinnosti správce

 Správce má právo na ověření pravdivosti a přesnosti poskytnutých osobních údajů.
Správce je povinen subjektu údajů poskytnout informace o rozsahu a způsobu poskytnutých osobních údajů, pokud o to subjekt požádá. Správce tak učiní neprodleně nejpozději do 30 pracovních dnů.
Správce má právo v případě opakovaných a nedůvodných žádostí jejich poskytnutí zpoplatnit.
Správce poskytne informace v elektronické formě, pokud subjekt údajů nepožádá jinak.
 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Škola má dle zákona 110/2019Sb. pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO):
Petr Gondek, e-mail: legislativa@edefi.cz, tel. +420 775 727 755.
 

Informace na závěr

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat na e-mailu:
sekretariat@zsbobrovniky.cz
Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na naši adresu uvedenou v tomto dokumentu, můžete také přímo uplatnit vaše práva.
Znění Informací o zpracování osobních údajů může správce změnit či doplňovat.
Veškeré zde uvedené informace mají informativní charakter a nemusí být vždy úplné nebo přesné.
Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách zsbobrovniky.cz.
Tyto informace o zpracování osobních údajů, jsou součástí všeobecných obchodních podmínek.
Tento dokument nabývá účinnosti dnem zveřejnění 01.07.2024