MŠ v 1. třídě

Obsah stránky

Školská rada

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejich členů a vydá volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Funkční období členů školské rady je 3 roky.

Školská rada zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Schůze školské rady svolává předseda školské rady. Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové školské rady a ředitel školy. Jedná se zejména o školní vzdělávací program, výroční zprávu, školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, koncepční záměry rozvoje školy, návrh rozpočtu školy na další rok, rozbory hospodaření, inspekční zprávy ČŠI a podněty a oznámení řediteli školy a zřizovateli.

Členové školské rady

Za zákonné zástupce nezletilých žáků:

  • Martin Ostárek (předseda školské rady)
  • Lucie Ricková

Za pedagogické pracovníky:

  • Mgr. Eva Procházková
  • Mgr. Veronika Třetinová

Za zřizovatele:

  • Ing. Lenka Petermannová
  • Stanislava Kubisová