Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Základní škola

Čím je naše škola výjimečná

 • Jsme škola venkovského typu – malá, hravá, situovaná v klidném venkovském prostředí.
 • Máme pohodový pedagogický sbor, žádné škarohlídy :-)
 • Hýčkáme si naše nízkokapacitní třídy – průměrný počet žáčků ve třídě je 12.
 • Všechny děti se mezi sebou dobře znají, tráví spolu přestávky, výchovy i mimoškolní aktivity.
 • Vedeme děti ke vzájemné úctě a toleranci, učíme je chránit naše životní prostředí.
 • Dopřáváme dětem oddych i výuku v prostředí školní zahrady nebo venkovní terasy.
 • Můžeme se pochlubit dobrým vybavením školy, informačně komunikačními technologiemi (interaktivní tabule, dataprojektor, LCD televizor, notebooky a tablety), tradičními i netradičními učebnicemi a dalšími moderními pomůckami pro naplňování výukových cílů.
 • Pomáháme s individuální integrací žáků se specifickými poruchami učení a žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami. Máme speciálního pedagoga i pedagogického asistenta.
 • Pro naše školství zaučujeme budoucí pedagogické i nepedagogické pracovníky.

Naše vize

 • Jsme tvořivá škola s vysokou úrovní vzdělání.
 • Podporujeme a rozvíjíme zdravé sebevědomí žáků.
 • Učíme se o přírodě.
 • Pravidelně se věnujeme předškolákům a zapojujeme je do dění ve škole.
 • Vytváříme přátelské klima, kde je každému dobře.

Naše cíle

 • Připravit každého žáka pro život, vybavit ho vědomostmi, dovednostmi kompetencemi, znalostmi, aby žil spokojený a plnohodnotný život. Motivovat ho k celoživotnímu učení.

Naše metody

 • Matematiku učíme metodou profesora Hejného.
 • Používáme metody tvořivé školy, činnostní učení, metody, které podněcují myšlení OF Box, metody rozvíjející čtenářskou gramotnost, práce s portfoliem žáka.

Časový plán vyučovacích hodin

1. hodina   08:00 - 08:45

2. hodina   09:00 - 09:45

3. hodina   10:05 - 10:50

4. hodina   11:00 - 11:45

5. hodina   11:55 - 12:40

6. hodina   12:50 - 13:35

 

Organizace školního (pracovního) dne

Žák chodí do školy v 7:40, nejpozději však v 7:50 - vchodem do  školní družiny. Pokud chodí do ranní družiny, ta je k dispozici od 6:30

V 8:00 začíná výuka, zvoní pouze na začátku hodiny. Konec hodiny udává učitel.

 

Pracovní dopoledne:

08:00 - 08:45   hodina

08:45 - 09:00   svačinová přestávka

09:00 - 09:45   hodina

09:45 - 10:05   velká přestávka (pobyt venku)

10:05 - 10:50   hodina

10:50 - 10:55   přestávka

10:55 - 11:40   hodina

11:40 - 11:55   přestávka

11:55 - 12:40   hodina

 

Oběd a odchody

Žáci odchází na oběd s vychovatelkou školní družiny nebo s učiteli.

Žáci, kteří odcházejí po obědě domů, si berou do jídelny své věci.

Žáci, kteří zůstávají ve školní družině, si nechávají věci ve třídě a po obědě je berou do školní družiny.

Organizace školní družiny probíhá dle řádu školní družiny. Pro odpolední program by bylo dobré,  kdyby rodiče vyzvedávali děti buď hned po obědě nebo až od 14.00 z důvodu plánovaných aktivit.

Více o obědech na stránce Školní jídelna

Více o činnosti družiny na stránce Školní družina

 

Celoroční plán

Tradice naší školy:

 • Lampionový průvod (Den dýní)
 • Vánoční jarmark
 • Velikonoční dílna
 • Den dětí - olympiáda, sportovní odpoledne
 • Bobří stopy - sobotní výlety
 • Společné hodiny s rodiči
 • Školní slavnost - pohádkový muzikál

Integrace a inkluze na naší škole

Jak probíhá na naší škole proces integrace a inkluze, činnost pedagogicko-psychologického pracoviště, práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a se žáky nadanými Vám zde v dohledné době představíme.

 

Komunikace s rodiči

Komunikace s rodiči probíhá prostřednictvím třídních schůzek, konzultací a individuálních schůzek, které si rodiče domlouvají s učiteli.

Patička stránky