Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Projekty

 

Zařízení péče o děti na 1. stupni při základní škole Bobrovníky

Logo OPZ

Projekt "Zařízení péče o děti na 1. stupni při základní škole Bobrovníky" je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je rozšířit časovou kapacitu zařízení péče o děti na 1. stupni ZŠ v městské části Hlučín - Bobrovníky, kdy cílem je zabezpečit tyto děti mimo výuku pro zaměstnané, podnikající popř. hledající zaměstnání rodiče. Druhým cílem je realizace příměstských táborů.

 

 

Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky ZŠ a MŠ Hlučín - Bobrovníky

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa 2.3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 
Specifický cíl

02.3.68.1 - Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

02.3.68.2 - Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001592
Výzva 02_16_022 - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP
Doba realizace 01/2017 - 12/2018

 

Aktivity projektu

 • I/1.1 - Školní asistent - personální podpora MŠ
 • I/2.2 - Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin
 • I/2.3a – Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (Čtenářská pregramotnost)
 • I/2.3b – Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (Matematická pregramotnost)
 • I/2.6 - Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)
 • I/3.1 - Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ
 • II/1.1 - Školní asistent - personální podpora ZŠ
 • II/2.1a – Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (Čtenářská gramotnost)
 • II/2.1b – Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (Matematická gramotnost)
 • II/2.8 – Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin
 • II/3.4 – Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • II/4.1 – Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 626 421,00
Dotace EU 532 457,85
Podíl poskytnuté dotace EU 85 %
Státní rozpočet 93 963,15
Podíl poskytnuté dotace SR 15 %

 

 

Jsme Zelená škola

Naše škola je zapojena do projektu Zelená škola a umožňuje tak žákům a učitelům třídit nejen základní složky odpadu jako je papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a baterie. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí.

Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou návštěvníci školy jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn v chodbě školy. Projekt naší škole také umožňuje bezplatnou ekologickou likvidaci velkého elektroodpadu.

Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů.

Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.

 

Projekty realizované v uplynulých letech

 • Podpora čtenářství a cizích jazyků
 • Pedagog a tablety ve výuce
 • Využívání ICT

 

Dlouhodobé projekty a partnerské aktivity

 • Projektové dny zaměřené na zdravovědu, environmentální výchovu, bezpečnost, ochranu zdraví
 • Spolupráce s hasiči, ČČK
 • Sportovní aktivity se ZŠ v Hošťálkovicích, ZŠ Rovniny, ZŠ Tyršova
 • Spolupráce se ZŠ Hornická - vědecký den
 • Spolupráce s firmami REMA, SCIO
 • Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol
 • Soutěže pěvecké, recitační, matematické, výtvarné a sportovní
 • Spolupráce s DDM v Hlučíně, městskou knihovnou

Patička stránky