Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Projekty

 

Zařízení péče o děti na 1. stupni při Základní škole Bobrovníky

Název projektu: Zařízení péče o děti na 1. stupni při Základní škole Bobrovníky
Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007848

Cílem projektu je rozšířit časovou kapacitu zařízení péče o děti na 1. stupni ZŠ v městské části Hlučín - Bobrovníky, kde poptávku po školní družině a hlídací službě uspokojuje pouze žadatel. Projekt má za cíl zabezpečit tyto děti mimo výuku pro zaměstnané, podnikající rodiče, příp. rodiče hledající zaměstnání. Úkolem projektu je realizace příměstských táborů pro 15 dětí během prázdnin. Projektové aktivity mají vazby na dosavadní činnost ZŠ Hlučín-Bobrovníky, přičemž žadatel má zkušenosti s projekty.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky ZŠ a MŠ Hlučín - Bobrovníky

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa 2.3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 
Specifický cíl

02.3.68.1 - Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

02.3.68.2 - Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001592
Výzva 02_16_022 - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP
Doba realizace 01/2017 - 12/2018

 

Aktivity projektu

 • I/1.1 - Školní asistent - personální podpora MŠ
 • I/2.2 - Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin
 • I/2.3a – Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (Čtenářská pregramotnost)
 • I/2.3b – Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (Matematická pregramotnost)
 • I/2.6 - Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)
 • I/3.1 - Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ
 • II/1.1 - Školní asistent - personální podpora ZŠ
 • II/2.1a – Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (Čtenářská gramotnost)
 • II/2.1b – Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (Matematická gramotnost)
 • II/2.8 – Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin
 • II/3.4 – Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • II/4.1 – Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 626 421,00
Dotace EU 532 457,85
Podíl poskytnuté dotace EU 85 %
Státní rozpočet 93 963,15
Podíl poskytnuté dotace SR 15 %

 

 

Jsme Zelená škola

Zelená škola

Naše škola je zapojena do projektu Zelená škola a umožňuje tak žákům a učitelům třídit nejen základní složky odpadu jako je papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a baterie. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí.

Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou návštěvníci školy jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn v chodbě školy. Projekt naší škole také umožňuje bezplatnou ekologickou likvidaci velkého elektroodpadu.

Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů.

Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.

 

Projekty realizované v uplynulých letech

 • Podpora čtenářství a cizích jazyků
 • Pedagog a tablety ve výuce
 • Využívání ICT

 

Dlouhodobé projekty a partnerské aktivity

 • Projektové dny zaměřené na zdravovědu, environmentální výchovu, bezpečnost, ochranu zdraví
 • Spolupráce s hasiči, ČČK
 • Sportovní aktivity se ZŠ v Hošťálkovicích, ZŠ Rovniny, ZŠ Tyršova
 • Spolupráce se ZŠ Hornická - vědecký den
 • Spolupráce s firmami REMA, SCIO
 • Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol
 • Soutěže pěvecké, recitační, matematické, výtvarné a sportovní
 • Spolupráce s DDM v Hlučíně, městskou knihovnou

Patička stránky